THÁNH LỄ-NGHI THỨC

 

1. Nghi thức Rửa tội (dùng khi có con đi rửa tội)

1. Thánh lễ tại tư gia (10 bài lễ trọn khi dâng lễ tại gia đ́nh, Nghi thức làm phép nước thánh, tượng ảnh, nhà, xe, thuyền, Xức dầu bệnh nhân nguy tử )

2. Nghi thức Giải tội (dùng xét ḿnh khi đi xưng tội)

2. Thánh lễ Hôn phối (dùng cho đôi tân hôn làm sách lễ HP)

3.  Nghi thức Xức dầu nguy tử
(giải tội và giải vạ, ơn Toàn xá, Thêm sức, xức dầu, rước lễ)

3. Nghi thức Xức dầu khi c̣n giờ
(Giải tội, ban đại xá, Thêm sức, Làm phép dầu-Xức dầu, Ḿnh thánh) 

3. Thánh lễ An táng (Thánh lễ An táng tại nhà thờ và hạ huyệt)

4. Nghi thức Thăm viếng bệnh nhân

Thăm bệnh nhân (đọc sách, cầu nguyện)

Thăm bệnh nhân (đọc sách Lâm mạnh cũ)

Lần hạt ḶngTXC bên giường bệnh nhân cho họ được cứu rỗi

Giúp bệnh nhân lănh đại xá giờ lâm tử

4. Thánh lễ Thiếu nhi (lễ cho riêng cho thiếu nhi tại nhà thờ)

5. Nghi thức Làm phép xác, Cầu nguyện tại nhà quàn

5- Lời nguyện lễ Misa (Lời nguyện,kinhTiềntụng lễ các mùa)

6. Nghi thức cầu cho trẻ em mới qua đời
7. Nghi thức hỏa táng

 

1. Làm phép Nước thánh

Hội đồng Mục vụ
Nghi lễ Dâng ḿnh và Nhận nhiệm vụ

2. Làm phép Tượng ảnh

 

3. Làm phép Tràng hạt

 

4. Làm phép Nhà, tiệm

 

5. Làm phép Xe hay Ghe,Tầu

 

6. Làm phép Các đồ vật khác 

7. Làm phép khăn tang, cửa tiệm, nhà hàng (5-2012)