1. Lm php Nước thnh

Lạy Cha l Thin Cha Ton năng.

Cha l nguồn mạch sự sống cả  xc hồn.

Chng con ni xin Cha ban phc + cho nước ny m chng con tin tưởng sử dụng,

để ku cầu Cha tha thứ tội lỗi chng con,

v để được Cha bảo vệ chống lại tất cả bệnh tật v cạm bẫy qun th.

Lạy Cha, xin nhờ lượng từ bi

lm cho nước sự sống lun mang lại ơn cứu độ cho chng con,

để chng con c thể đến gần Cha với tm hồn trong sạch,

v thot khỏi mọi nguy hiểm xc hồn.

Chng con cầu xin, nhờ Đức Kit Cha chng con. Amen.

(theo Sch Nghi thức Thnh lễ, bản dịch mới 2005 trang 178)