5. Làm phép Xe hay Ghe, Tầu

(Linh mục nói mấy lời...)

- Kinh Chúa Thánh Thần,

- Kinh Ăn năn tội

- Kinh Lạy Cha, 3 kinh kính mừng, Kinh Sáng Danh

- Linh mục:

            - Ơn phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa

            - Là Đấng tạo thành trời đất

            - Chúa ở cùng anh chị em

            - Và ở cùng cha

            - Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà ban phép lành cho chiếc xe (ghe, tầu) này.

Xin sai thiên thần bảo vệ những người đi xe (ghe, tầu) này được thoát mọi nguy hiểm.

Như xưa Chúa đă ban cho người xứ Ethiopia được đức tin và ân sủng do thầy sáu Philipphê, đang khi người đó đi xe và đọc Kinh thánh. Xin chỉ con đường cứu rỗi cho các con cái Chúa, để nhờ ơn Chúa, họ luôn biết làm điều tốt lành, và biết vượt qua mọi thử thách trên đường lữ thứ trần gian, để đạt tới niềm vui muôn đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Amen.

(Linh mục rảy nước thánh trên xe (ghe tầu).

Kinh cám ơn,

Kinh Trông cậy.

Hát bài nào tùy tiện...