Mục lục Phép lạ Thánh Thể

(theo thời gian)

(ĐQ Góp nhặt từ cuốn "Phép Lạ Thánh Thể" của Joan Carroll Cruz, Tu sĩ Matthias M. Ngọc Đính, CMC chuyển ngữ, Hiệu sách Regina xb, USA, 2002;
This is My Body, This is My Blood của Bob & Penny Lord, mấy Web site, và mấy sách khác...)

Thế kỉ 8   

Thế kỉ 12     /Thế kỉ 13     /Thế kỉ 14  

Thế kỉ 15    /Thế kỉ 16     /Thế kỉ 17  

Thế kỉ 18    /Thế kỉ 19    /Thế kỉ 20

* Một số Phép lạ Thánh Thể khác

----------------------------------------------

Nếu muốn đọc sách "Phép Lạ Thánh Thể" của Joan Carroll Crux, bản Việt ngữ , xin hỏi mua tại:

Regina Gift shop

1900 Grand Ave, (P.O.Box 836)

Carthage, MO 64836- 0836

Đt:  (417) 358-3740   /   Fax:(417) 359- 9164

http://www.reginashop.com/SachRegina/PhanLoaiSach/Listing.htm

- Email: regina@reginashop.com