MỤC LỤC- SÁCH THÁNG CÁC LINH HỒN

Nguồn: (Ḍng Mến Thánh giá G̣ vấp Web: http://hdmtggv.weebly.com)

xuanha.net đăng lại v́ có nhiều tư tưởng hay, giúp ích cho độc giả

-----


ĐOẠN MỞ ĐẦU

NGÀY MỒNG 1: GỐC TÍCH SỰ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

CÙNG VỀ NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM TRONG THÁNG NÀY


NGÀY MỒNG 2: VỀ LUYỆN NGỤC LÀ LÀM SAO ?

NGÀY MỒNG 3: VỀ NHỮNG LẼ LÀM CHỨNG CÓ LUYỆN NGỤC

NGÀY MỒNG 4: C̉N NÓI VỀ NHỮNG LẼ LÀM CHỨNG CÓ LUYỆN NGỤC

NGÀY MỒNG 5: VỀ H̀NH PHẠT THỨ NHẤT LINH HỒN PHẢI CHỊU LÀ KHÔNG ĐƯỢC XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI

NGÀY MỒNG 6: VỀ H̀NH PHẠT THỨ HAI LINH HỒN PHẢI CHỊU LÀ BỊ LỬA THIÊU ĐỐT

NGÀY MỒNG 7: VỀ NHỮNG SỰ KHỐN CỰC CÁC LINH HỒN PHẢI CHỊU TRONG LUYỆN NGỤC 

NGÀY MỒNG 8: VỀ SỰ CÁC LINH HỒN PHẢI GIAM PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC LÂU CHÓNG THẾ NÀO

NGÀY MỒNG 9: VỀ SỰ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC KHÔNG C̉N LÀM ĐƯỢC VIỆC LÀNH G̀, KHÔNG C̉N LẬP ĐƯỢC CÔNG PHÚC NÀO MÀ ĐỀN TỘI M̀NH NỮA

NGÀY THỨ 10: VỀ SỰ CÁC LINH HỒN PHẢI PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC V̀ NHỮNG TỘI NÀO

NGÀY THỨ 11: VỀ SỰ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ NHỮNG LINH HỒN LÀNH THÁNH ĐẸP L̉NG ĐỨC CHÚA TRỜI

NGÀY THỨ 12: VỀ SỰ HẾT MỌI LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ ANH EM TA PHẦN HỒN HAY PHẦN XÁC

NGÀY THỨ 13: VỀ NHỮNG LINH HỒN MỒ CÔI KHÔNG ĐƯỢC AI CẦU NGUYỆN CHO

NGÀY THỨ 14: VỀ SỰ CHẲNG NHỮNG TA CÓ THỂ YÊN ỦI GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN ĐƯỢC, MÀ CŨNG BUỘC TA PHẢI GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN ẤY NỮA 

NGÀY THỨ 15: VỀ NHỮNG KẺ CHẲNG NHỚ CẦU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC TH̀ TỆ BẠC LÀ DƯỜNG NÀO

NGÀY THỨ 16: VỀ LẼ THỨ NHẤT GIỤC TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN LÀ V̀ SỰ ẤY LÀM SÁNG DANH ĐỨC CHÚA TRỜI

NGÀY THỨ 17: LẼ THỨ HAI GIỤC TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN V̀ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU THƯƠNG XÓT CÁC LINH HỒN ẤY VÀ MUỐN TA CỨU GIÚP LẮM

NGÀY THỨ 18: LẼ THỨ BA GIỤC TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ V̀ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ THƯƠNG CÁC LINH HỒN ẤY LẮM

NGÀY THỨ 19: LẼ THỨ TƯ GIỤC NGƯỜI TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ V̀ CÁC LINH HỒN ẤY HAY BÁO ƠN TRẢ NGHĨA KẺ CẦU CHO M̀NH

NGÀY THỨ 20: VỀ VIỆC THỨ NHẤT NGƯỜI TA QUEN LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN CHỈ CHO CÁC LINH HỒN 

NGÀY THỨ 21: VỀ VIỆC THỨ HAI NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ

NGÀY THỨ 22: VỀ VIỆC THỨ BA NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ GIÚP TIỀN CỦA CHO NGƯỜI NGHÈO


NGÀY THỨ 23: VỀ VIỆC THỨ BỐN NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ HĂM M̀NH HĂM XÁC VÀ BẰNG L̉NG CHỊU MỌI SỰ KHÓ Ở ĐỜI NÀY

NGÀY THỨ 24: VỀ VIỆC THỨ NĂM NGƯỜI TA QUEN LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ CHỊU M̀NH THÁNH MÁU THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU

NGÀY THỨ 25: VỀ VIỆC THỨ SÁU NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ DÂNG THÁNH LỄ

NGÀY THỨ 26: VỀ VIỆC THỨ BẨY NGƯỜI TA LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ LĨNH ÂN XÁ

NGÀY THỨ 27: VỀ VIỆC THỨ TÁM NGƯỜI TA LÀM ĐỂ GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ DÂNG CÁC VIỆC LÀNH M̀NH LÀM CHO ĐƯỢC ĐỀN TỘI RIÊNG M̀NH KHI C̉N SỐNG, CÙNG CÁC VIỆC KẺ KHÁC SẼ LÀM MÀ CẦU NGUYỆN CHO M̀NH KHI M̀NH ĐĂ CHẾT, CHO ĐƯỢC CỨU CÁC LINH HỒN

NGÀY THỨ 28: VỀ SỰ PHẢI LÀM THẾ NÀO CHO ĐƯỢC TRÁNH KHỎI LUYỆN NGỤC 

NGÀY THỨ 29: VỀ SỰ ĐÔI KHI CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC HIỆN VỀ CÙNG NGƯỜI SỐNG

NGÀY THỨ 30: VỀ SỰ PHẢI GIỮ CHO NHẶT NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI QUA ĐỜI DẶN LẠI KHI GẦN CHẾT

PHỤ CHƯƠNG: KẺ ĐĂ DÂNG M̀NH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI CÁCH RIÊNG PHẢI PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC LÀ THẾ NÀO-ĐIỀU THỨ 1: VỀ NHỮNG KẺ ĐĂ DÂNG M̀NH TRONG NHÀ D̉NG, NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, PHẢI PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC LÀ THẾ NÀO !-ĐIỀU THỨ 2: VỀ SỰ KẺ LÀM THÀY CẢ PHẢI PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC LÀ THẾ NÀO .

---

(Tháng 11 Cầu hồn 2013)