MỤC LỤC - T̀M HIỂU THIÊN ĐÀNG

1. Giới thiệu

2. Cơi cực lạc, niềm tin người Việt nam

3. Niết bàn Phật giáo, Thiên đàng của phái Duy tâm, Duy vật

4. Thiên đàng theo Thánh kinh Công giáo

5. Thiên đàng theo giáo lư Công giáo

6. Thiên đàng theo mạc khải

7. Thiên đàng theo thần học thánh Tôma tiến sĩ

8. Thiên đàng với Mẹ Maria

9. Thiên đàng như thế nào?

10. Ai được vào Thiên đàng? Ai không được?

11. Kết luận

Phụ thêm:

*Linh mục Ấn độ được thấy Hỏa ngục, Luyện ngục, Thiên đàng

(ĐQ 4/11/2013)