T̀M HIỂU MỘT SỐ TÔN GIÁO

1.Công giáo

2. Chính thống

3. Tin lành

4. Anh giáo

5. Hồi giáo

6. Mormon

7. Giehova chứng nhân

---

*Thờ Satan

*Vô thần