Bài 21

  

CÁC THÁNH THIÊN ĐÀNG- CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC- CÁC NGƯỜI LÀNH THÁNH Ở TRẦN GIAN THÔNG HIỆP CÙNG NHAU  TRONG CHÚA KITÔ

(Glcg92 946-959)

 

1. Mầu nhiệm các thánh hiệp thông phát xuất từ đâu?

-  Mầu nhiệm Các Thánh hiệp thông phát xuất từ kinh Tin kính Các Tông đồ (Apostles' Creed):

 "Tôi tin có hội thánh ở khắp thế này, các thánh thông công".

 

2. Các Thánh thông công nghĩa là ǵ?

-  Các Thánh thông công nghĩa là sự thông hiệp về các "sự thánh" và các "vị Thánh" (GlCg92  948) giữa 3 nơi: Thiên đàng, Luyện ngục và Giáo hội trần gian.

(Các Thánh Thông Công (The Communion of Saints) là tiếng đạo thời trước thường dùng, ngày nay nếu nói "thông hiệp" có thể dễ hiểu hơn.. Ba nơi thông hiệp với nhau, v́ tất cả đều là chi thể (members) của Nhiệm thể (the mystical Body) Chúa Kitô, Người là Đầu (Head) của Nhiệm thể này (GlCg92 947).

 

3. Các thánh trong 3 nơi thông công bằng cách nào?

- Các thánh trong 3 nơi tương trợ nhau trong Chúa Kitô.

Các thánh trên Thiên đàng chuyển cầu (intercession), xin ơn  Chúa cho các tín hữu c̣n sống ở trần gian và các linh hồn Luyện ngục. - Các linh hồn luyện ngục, hướng về các thánh thiên đàng và cầu xin cho tín hữu c̣n sống, - Tín hữu c̣n sống cầu xin cùng các thánh và cứu giúp các linh hồn luyện ngục chóng về Thiên đàng.

 

4. Trong giáo hội chiến đấu ở trần gian, các tín hữu có thể hiệp thông thế nào?

- Hiệp thông về niềm tin, hiệp thông về các Bí tích, hiệp thông về các ơn sủng, hiệp thông trong của cải chung, và hiệp thông trong đức ái (GlCg92 949-953).

 

5. Các tín hữu c̣n sống có thể giúp nhau cách nào?

- Có thể giúp nhau bằng cách cầu nguyện cho nhau, khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ và làm gương sáng cho nhau.

 

6. Giáo hội trong ba t́nh trạng khác nhau thế nào?

-  Thiên đàng là Giáo hội chiến thắng, Luyện ngục là Giáo hội đau khổ, Trần gian là Giáo hội chiến đấu.

a/ Giáo hội chiến thắng (Church Triumphant) trên thiên đàng, nơi có Đức Trinh nữ Maria Mẹ Chúa Kitô, các thánh, các linh hồn được kết hợp với Chúa Kitô trong hạnh phúc chung sống trong t́nh yêu với Thiên Chúa đời đời.

b/ Giáo hội đau khổ (Church Suffering) trong luyện ngục, nơi có các linh hồn chết trong ơn Chúa nhưng c̣n phải thanh tẩy chờ ngày trong sạch hoàn toàn sẽ lên Thiên đàng.

c/ Giáo hội Chiến đấu (Church Militant) nơi trần gian, nơi các tín hữu Chúa Kitô c̣n đang phải gắng công bằng tránh tội lỗi, thực hành đức tin, cậy, mến và các nhân đức để đạt sự cứu rỗi đời đời.

 

7. Mầu nhiệm các Thánh Thông công được Công đồng Vaticanô 2 diễn tả thế nào?

- Công đồng viết: "Trong số các môn đệ Chúa, có những kẻ vẫn c̣n tiếp tục cuộc hành tŕnh nơi trần thế, có những kẻ đă hoàn tất cuộc sống này và đang được tinh luyện, và có những kẻ được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng rơ ràng "chính Thiên Chúa duy nhất trong Ba ngôi như Người hằng có".